Stadgar

4Godkända på årsmötet 27.3.2019 och fastställda av patent- och registerstyrelsen 17.5.2019.

Översättning från finska av Barbro Söderman. Vid eventuella oklarheter har den finska
originaltexten företräde.

1 § Föreningens namn, hemort, språk och verksamhetsområde

Föreningens namn är på finska Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry och på svenska Helsingfors och Nylands neuroförening rf. Dess hemort är Helsingfors och dess språk finska och svenska. I protokoll och vid registrering är språket finska.

Föreningens verksamhetsområde är följande kommuner i Nyland: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Föreningen är medlem i Finlands Neuroförbund.

2 § Föreningens syfte

Föreningens syfte är att fungera som en förbindelselänk mellan insjuknade i MS och sällsynta neurologiska sjukdomar, såsom sjukdomar i ryggmärgen och lilla hjärnan (harnes), och deras närstående samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet att förmedla kamratstöd för och information om sjukdomarna, att främja motionsverksamhet samt att utöva lokal påverkan.

3 § Fullföljande av syftet

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 1. styra, stödja och följa upp verksamheten i klubbar och övriga motsvarande grupper, som hör till föreningen,
 2. påverka att rättigheterna för de insjuknade och deras närstående förverkligas genom att övervaka och följa upp bland annat frågor inom sjukvård, rehabilitering och socialskydd inom sitt eget verksamhetsområde,
 3. skapa nätverk och ge förslag, ta initiativ och ge utlåtande för att kunna utöva sin påverkningsverksamhet,
 4. informera om sjukdomarna, arrangera föredrag och utbildningar samt möten,
 5. främja och ordna motionsmöjligheter för sina medlemmar samt övrig aktiverande och rekreerande verksamhet såsom fester och evenemang samt
 6. hålla kontakt med motsvarande föreningar och övriga aktörer.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ordna penninginsamlingar, ta emot donationer, understöd och testamenten, skaffa och äga lös eller fast egendom, grunda fonder, ordna lotterier och basarer, samt idka utgivnings- och förlagsverksamhet.

4 § Föreningens medlemmar och medlemsansökan

Ordinarie medlemmar i föreningen är patient- och närståendemedlemmar. Dessutom kan föreningen ha understödjande medlemmar.

Såsom patientmedlem kan godkännas insjuknade i MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar (harnes). Såsom närståendemedlemmar kan godkännas patientmedlemmens familjemedlemmar och andra närstående.

Såsom understödjande medlem kan godkännas övriga personer (understödjande personmedlem) och sammanslutningar med rättshandlingsförmåga (understödjande sammanslutningsmedlem), som vill stödja och främja föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse godkänner medlemmar på ansökan. En godkänd medlem antecknas i föreningens medlemsförteckning.

En medlem som ansluter sig till föreningen förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Föreningen kan även ha hedersmedlemmar och hedersordförande. Föreningens möte kallar till hedersmedlem och hedersordförande personer som förtjänstfullt har verkat i föreningen.

5 § Medlemsavgift, utträde ur föreningen och uteslutning

Föreningens höstmöte fastställer storleken på den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar och understödjande medlemmar för båda medlemsgruppernas del separat. Medlemsavgiften för en understödjande sammanslutningsmedlem är minst dubbelt så stor som för en understödjande personmedlem.

Hedersmedlemmar och hedersordförande är befriade från medlemsavgift.

Om en medlem vill utträda ur föreningen måste detta skriftligen meddelas till styrelsen eller dess ordförande eller så måste anmälan om utträde protokollföras i föreningens mötesprotokoll.

Föreningens styrelse kan utesluta en medlem, som avsiktligen bryter mot eller vägrar följa föreningens stadgar, eller som lämnar medlemsavgiften obetald under två (2) år.

Utträdet träder i kraft i början av påföljande kalenderår efter året för utträde eller uteslutning.

6 § Föreningens organ

Föreningens verksamhetsorgan är föreningens möte och styrelsen.

Föreningens beslutandemakt tillfaller föreningens möte.

Föreningens verkställande makt tillfaller styrelsen. Styrelsen kan vid behov i ett enskilt ärende till sin hjälp utse kommittéer och arbetsgrupper.

För att underlätta och effektivera föreningens verksamhet kan dess medlemmar vid behov grunda icke registrerade klubbar. Klubben informerar styrelsen om sin verksamhet och sitt område. Klubben bör verka inom föreningens område.

7 § Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten.

Föreningens vårmöte hålls före utgången av mars månad och höstmötet före utgången av november månad.

Föreningens extraordinarie möte hålls vid behov, om föreningens möte eller styrelsen så besluter eller om minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar det skriftligen kräver av styrelsen för behandling av ett ärende. Ett extraordinarie möte måste hållas inom 30 dygn från det att kravet på detta har tillställts styrelsen.

På mötet har varje närvarande ordinarie medlem, hedersmedlem och hedersordförande en röst.

En understödsmedlem har rätt att vara närvarande och yttra sig på mötet.

Ärenden som behandlas avgörs med enkel majoritet, om inte annat stipuleras i dessa stadgar.

Om rösterna faller jämnt avgör lotten vid val och slutna omröstningar. Om rösterna faller jämnt vid övriga omröstningar blir det förslag valt som får understöd av mötets ordförande.

Ärenden som skall behandlas på föreningens vårmöte:

 1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 3. Föredragningslistan för mötet godkänns
 4. Föreningens verksamhetsberättelse behandlas och beslut om godkännande fattas
 5. Bokslutet och verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande från föregående kalenderår presenteras
 6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de ansvarsskyldiga
 7. Vid behov val av representanter till Finlands neuroförbund rf:s förbundsmöte
 8. Vid behov val av kandidater till Finlands neuroförbund rf:s förbundsfullmäktige
 9. Övriga i möteskallelsen nämnda och av styrelsens föreslagna ärenden.

Ärenden som skall behandlas på föreningens höstmöte:

 1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 3. Föredragningslistan för mötet godkänns
 4. Antalet medlemmar i styrelsen fastställs, vartannat år val av styrelsens ordförande samt varje år styrelsens medlemmar och suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå
 5. Val av en verksamhetsgranskare/revisor och en suppleant till verksamhetsgranskare/ revisor för följande kalenderår
 6. Fastställs medlemsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar
 7. Fattas beslut om eventuella arvoden för styrelsens medlemmar och fastställs verksamhetsgranskarnas/revisorernas arvoden
 8. Godkännande av verksamhetsplanen för inkommande kalenderår
 9. Godkännande av budgeten för inkommande kalenderår
 10. Övriga i möteskallelsen nämnda och av styrelsen föreslagna ärenden.
8 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen sammankallar till föreningens möte genom att informera om detta minst två veckor före mötet via medlemscirkulär eller per e-post samt på föreningens webbsida eller i Finlands neuroförbunds medlemstidning

9 § Motioner

Ett ärende som en ordinarie medlem önskar att skall behandlas på föreningens möte skall skriftligen tillställas styrelsen minst 30 dagar före mötet.

10 § Föreningens styrelse

I föreningens styrelse ingår en ordförande som väljs för två år åt gången samt minst tre och högst sex ordinarie medlemmar och minst tre och högst sex suppleanter som väljs för två år åt gången. Suppleanterna verkar som medlemmar i den ordningsföljd de valdes. Om två eller flera suppleanter har fått samma röstetal avgörs deras inbördes ordning genom lottning. Av styrelsens medlemmar skall minst två vara patientmedlemmar.

I styrelsen skall ingå representanter för både MS-sjuka och insjuknade i sällsynta neurologiska sjukdomar om det är möjligt.

Av styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter skall hälften årligen avgå, till en början genom lottning. I styrelsen kan en ordinarie medlem eller ordföranden inneha sin post kontinuerligt i högst sex år.

Styrelsen väljer inom sig årligen en vice ordförande. I enlighet med på föreningens möte fastställd budget och verksamhetsplan kan styrelsen vid behov för föreningen välja en verksamhetsledare, föreningssekreterare, kassör eller ekonomichef och övriga funktionärer samt fatta beslut om deras befattningsbeskrivningar och eventuella anställning.

11 § Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller, om denna är förhindrad, på vice ordförandens kallelse eller om 2/3 av styrelsens medlemmar kräver det. För sitt konstituerande möte sammanträder styrelsen senast en månad efter höstmötet. Mötet är beslutsfört när minst hälften av medlemmarna är närvarande, ordförande eller vice ordförande medräknade. Ett styrelsemöte kan också hållas som ett telefon- eller distansmöte, om alla ordinarie medlemmar i styrelsen godkänner detta.

Möteskallelsen sänds ut senast en vecka (sju dygn) före mötet på det sätt som styrelsen bestämt: som personligt brev, per e-post eller sms. Vid styrelsens möten förs protokoll som skall justeras.

Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, förutom vid val då lotten avgör.

12 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är att

 1. leda verksamheten i föreningen i enlighet med lagstiftning, stadgar och föreningsmötets beslut,
 2. representera föreningen,
 3. välja organisationssekreterare, kassör och övriga funktionärer för föreningen,
 4. sammankalla till föreningens möten och förbereda de ärenden som där skall behandlas,
 5. besluta i frågor som gäller medlemskap i föreningen,
 6. föra medlemsförteckning,
 7. ansvara för skötseln av föreningens ekonomi,
 8. för årsmötet presentera verksamhetsberättelsen, bokslutet, verksamhetsplanen och budgeten per kalenderår,
 9. stödja och följa upp klubbverksamheten,
 10. övervaka och leda att föreningens verksamhetsplan förverkligas,
 11. sända årsmöteshandlingarna till Finlands neuroförbund samt
 12. utföra övriga uppgifter som föreningens verksamhet förutsätter
13 § Föreningens räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutshandlingarna, inklusive klubbarnas räkenskaper, skall tillställas verksamhetsgranskare/revisor senast en månad före föreningens vårmöte och verksamhetsgranskaren/revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

14 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller vice ordförande, verksamhetsledare och organisationssekreterare, alltid två tillsammans. Dessutom kan styrelsen separat skriftligen besluta att utsedd person eller utsedda personer tecknar föreningens namn.

15 § Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen

Frågan om att ändra stadgarna kan tas upp på föreningens möte, om ärendet nämns i möteskallelsen. För beslut krävs minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Föreningens egendom skall vid upplösning av föreningen överlåtas på det sätt som närmare beskrivs i beslutet om upplösning för användning till forskning i sjukdomen MS och sällsynta neurologiska sjukdomar.

16 § Föreningens ekonomi- och resereglemente samt verksamhetsdirektiv

Föreningen kan ha regler som kompletterar dessa stadgar såsom ekonomi- och resereglementen och verksamhetsdirektiv, vilkas innehåll och ändringar av dem godkänns med enkel majoritet på föreningens möte.

17 § Tillämpningen av dessa regler

För föreningen gäller i övrigt det som stadgas i föreningslagen.

Uppnådda medlemsförmåner som beviljats enligt tidigare stadgar är fortfarande giltiga.