Säännöt

Yhdistyksen säännöt hyväksytty kevätkokouksessa 27.3.2024. Patentti- ja rekisterihallitus vahvistanut 29.4.2024.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry jaruotsinkielinen Helsingfors och Nylands neuroförening rf.
Sen kotipaikka on Helsinki ja kielet suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on Suomi.
Yhdistyksen toimialueena on Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila,Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo, Siuntio,Tuusula, Vantaa ja Vihti.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää MS-tautia ja harvinaista neurologista, mm. pikkuaivojen, selkäytimen tai ääreishermoston sairautta sairastavien (harnes) sekä heidän läheistensähyvinvointia.
Yhdistys välittää tietoa sairauksista ja niiden aiheuttamista arjen haasteista sairastaville jaheidän läheisilleen, palveluita tuottaville sekä ns. suurelle yleisölle.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, pitäen tarvittaessa yhteyttä alueen toimijoihin taiNeuroliiton muihin jäsenyhdistyksiin,
– mahdollistaa toiminnallaan vertaistuen saamista,
– ohjaa, tukee ja seuraa omaan toimintaansa kuuluvien kerhojen ja vertaisryhmien toimintaa
– vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla jaseuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioitatoimialueellaan
– verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansatoteuttamiseksi,
– tiedottaa sairauksista, järjestää luentoja, seminaareja ja kokouksia,
– edistää ja järjestää sairastavien ja heidän läheisten liikuntamahdollisuuksia sekä muutahyvinvointia edistävää toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toteuttaa rahankeräyksiä ja tuote- tai palvelumyyntiä,ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteääomaisuutta, vuokrata toimitilojaan, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekätoteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja läheisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi ollakannatusjäseniä.
Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta (harnes) sairastavat.
Läheisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.
Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa Neuroliitto ry:n hyväksymään yhdistykselle tehdyt jäsenhakemukset.
Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.
Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna
sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.
Kannatusjäsenen maksu määrätään erikseen henkilölle ja yhteisölle.
Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa Neuroliitto ry:n vastaanottamaan jäsenen
kirjallisen ilmoituksen yhdistyksestä eroamisesta. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta
yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta. Ero tulee voimaan eroamis- tai erottamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen toimeenpanovaltaa sekä päätäntävaltaa näiden sääntöjen
ja yhdistyslain asettamissa rajoissa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa yksittäisessä asiassa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.
Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voivat tarvittaessa perustaa kerhoja ja vertaisryhmiä. Kerhon ja vertaisryhmän tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toimialueestaan ja toiminnastaan, jotta yhdistyksellä on käytettävissään näiden sääntöjen 3 §:n mukaisen ohjauksen, tuen ja seurannan edellyttämät tiedot.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai
hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on
pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.
Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni kullakin.
Kaikilla on yhtäläinen läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, paitsi kannatusjäseneksi
hakeutuneella yhteisöllä, jonka läsnäolo-, puhe- ja äänioikeutta voi käyttää vain yksi yhteisön
nimeämä edustaja.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan
lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen
puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/
varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet
7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
10. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Neuroliitto ry:n kokoukseen, liittovaltuustoon.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla internetissä sekä jäsenkirjeellä tai sähköpostilla
jäsenille.
Kokouskutsussa on mainittava vähintään
– yhdistyksen nimi
– kokouksen laatu, esim. kevät-, syys- tai ylimääräinen kokous
Sivu: 4/5
– kokouspaikka yhteystietoineen ja tieto siitä, onko kokoukseen mahdollista osallistua etänä
sekä tiedot etäosallistumisen edellytyksistä (ennakkoilmoittautuminen, linkit ja ohjeet)
– kokouksen päivämäärä ja kellonaika
– esityslistalla olevat asiat ottaen huomioon sääntöjen ja yhdistyslain määräykset
käsiteltävistä asioista
– kutsun päivämäärä ja kutsun esittäjä, yhdistyksen hallitus

9 § Aloitteet

Asia, jonka varsinainen jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 3-6 varsinaista ja 3-6 varajäsentä.
Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla potilasjäseniä.
Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten.
Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi
vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Järjestäytymiskokoukseensa hallitus kokoontuu viimeistään yhden kuukauden kuluttua yhdistyksen syyskokouksesta. Kokous on päätös­valtainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa (seitsemän vuorokautta) ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla: henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten
mukaisesti,
2. edustaa yhdistystä,
3. valita yhdistyksen sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut toimihenkilöt,
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,
5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
Sivu: 5/5
6. pitää jäsenluetteloa,
7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
8. esittää kevätkokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös,
toimintasuunnitelma ja talousarvio,
9. tukea ja seurata kerhojen ja vertaisryhmien toimintaa,
10. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys, kerhot ja vertaisryhmät) toteuttamista,
11. toimittaa syys- ja kevätkokousasiakirjat Neuroliittoon ja
12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, tulee toimittaa
toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen
kevätkokousta ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen, kukin yksin.

15 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia onkokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi joko MS-taudin tai harvinaisten neurologisten sairauksien tutkimukseen tai yhdistykselle,
joka jatkaa näiden sääntöjen mukaista toimintaa purettavan yhdistyksen toimialueella.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja
toimintaohjeet. Ohjeet ja niiden muutokset saatetaan tiedoksi yhdistyksen kokoukselle.

17 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Aikaisempien
sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.