Säännöt

Yhdistyksen säännöt hyväksytty kevätkokouksessa 27.3.2019. Patentti- ja rekisterihallitus vahvistanut 17.5.2019.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry ja ruotsin­kielinen nimi on Helsingfors och Nylands neuroförening rf. Sen kotipaikka on Helsinki ja kielinä suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.

Yhdistyksen toimialueena ovat seuraavat Uudenmaan kunnat: Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja harvinaista neurologista mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville ja heidän läheisilleen sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 1. ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien yhdistyksen toimintaan kuuluvien ryhmien toimintaa,
 2. vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla ja seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioita omalla toimialueellaan,
 3. verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa toteuttamiseksi,
 4. tiedottaa sairauksista, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia,
 5. edistää ja järjestää jäsenien liikuntamahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja tapahtumia, ja
 6. pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, sekä toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja läheisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.

Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta (harnes) sairastavat. Läheisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt (henkilökannatusjäsen) ja oikeuskelpoiset yhteisöt (yhteisökannatusjäsen), jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Varsinaiselta jäseneltä ja kannatusjäseniltä perittävät vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Yhteisö­kannatus­jäsen­maksu on vähintään kaksi kertaa henkilökannatusjäsenmaksun suuruinen.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka erosta on ilmoitettava merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytä­kirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta.

Ero tulee voimaan eroamisvuotta tai erottamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa yksittäisessä asiassa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.

Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voi tarvittaessa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja. Kerho ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toiminnastaan ja sen alueesta. Kerhon tulee toimia yhdistyksen alueella.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunnia­puheen­johtajalla on yksi ääni.

Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Äänten mennessä tasan muissa äänestyksissä päätökseksi tulee se esitys, johon kokouksen puheen­johtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Valitaan tarvittaessa edustajat Neuroliitto ry:n liittokokoukseen
 8. Valitaan tarvittaessa ehdokkaat Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheen­johtaja sekä vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilin­tarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet
 7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään toiminnan­tarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta
 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
 9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla Internetissä tai Neuro­liiton jäsenlehdessä.

9 § Aloitteet

Asia, jonka varsinainen jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, vähintään kolme enintään kuusi varsinaista ja vähintään kolme enintään kuusi varajäsentä. Varajäsenet toimivat jäseninä valintajärjestyksessä. Kahden tai useamman varajäsenen äänimäärän mennessä tasan, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla potilasjäseniä.

Hallituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla edustettuna sekä MS-tautia että harvinaisia neurologisia tauteja sairastavia.

Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten. Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Yhdistyskokouksen vahvistaman talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus voi tarvittaessa valita yhdistykselle toiminnanjohtajan, järjestösihteerin, rahastonhoitajan tai talousjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän toimenkuvistaan ja mahdollisesta palkkauksestaan.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Järjestäytymiskokoukseensa hallitus kokoontuu viimeistään yhden kuukauden kuluttua yhdistyksen syyskokouksesta. Kokous on päätös­valtainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa (seitsemän vuorokautta) ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla: henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. valita yhdistykselle järjestösihteeri, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt,
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
 6. pitää jäsenluetteloa,
 7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
 8. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 9. tukea ja seurata kerhotoimintaa,
 10. valvoa ja ohjata yhdistyksen toimintasuunnitelman toteuttamista,
 11. toimittaa vuosikokousasiakirjat Neuroliittoon, ja
 12. toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.
13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, tulee toimittaa toiminnan­tarkastajalle/tilin­tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta
ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri, kaksi aina yhdessä. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

15 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi MS-taudin ja harvinaisten neurologisten sairauksien tutkimukseen.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

17 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.