Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n (jäljempänä yhdistys) jäsen-, vapaaehtois- ja tapahtumarekistereitä.

Jäsenrekisteri käsittää yhdistyksen jäsenluettelon. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Neuroliitto ry ja keskitetyn järjestörekisterin tietosuojaseloste löytyy Neuroliiton sivuilta.

Alla oleva yksityiskohtaisempi tietosuojaseloste koskee yhdistyksen vapaaehtois- ja tapahtuma­rekistereitä. Vapaaehtois­rekisterissä ylläpidetään tietoja henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin. Tapahtumarekisterissä säilytetään tietoja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneista.

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Arabiankatu 17
00560 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Yhdistyksen järjestösihteeri
sihteeri@ms-helsinki.fi
puhelin 040 751 4244

3. Rekisterit

Vapaaehtoisrekisteri ja tapahtumarekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen toimintaan tarvittavien vapaaehtoisten ja sen järjestämien tapahtumien osallistujien hallinta sekä tilastointi ja raportoiminen. Henkilötietojen käsittely (kerääminen, tallentaminen, luovuttaminen, säilyttäminen) perustuu jäsen- tai asiakas­suhteeseen sekä henkilön vapaaehtoiseen, tietoiseen suostumukseen tietojen luovuttamisesta.  Tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin eivätkä raportteihin.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Yhdistys käsittelee koulutus- ja tapahtumarekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:  

  • rekisteröidyn perus- ja yhteystiedot: nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot kuten ruokavalio, apuväline, henkilökohtainen apu, syntymäaika ja sukupuoli
  • muita lisätietoja, jotka henkilö itse haluaa koulutuksen tai tapahtuman järjestäjille kertoa
6. Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Ne tulevat pääsääntöisesti yhdistyksen verkkosivuilla olevien jäsenkyselyjen tai ilmoittautumislomakkeiden kautta. Osa tiedoista voi tulla sähköpostilla tai puhelimitse, jolloin tiedot siirretään yhdistyksen toimesta rekisteriin.

7. Tietojen luovutus

Pääsääntöisesti tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain yhteenvetoina, kuten esimerkiksi yhdistykselle tilaisuuden järjestävälle taholle annettavat tiedot erityisruokavalioiden tarpeesta. Yksilöidysti tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain sen ollessa ehdottoman välttämätöntä kuten järjestettäessä yhteiskuljetuksia.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Tiedot säilytetään salasanoin ja muin asianmukaisin keinoin suojattuna niin, että niihin on pääsy vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat niitä yhdistyksen tapahtumien tai muun toiminnan järjestämiseksi.

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilö­kohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tämän selosteen päiväys kertoo viimeksi tehtyjen muutosten ajankohdan. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös muulla tavoin kuten laittamalla asiasta ilmoituksen internet­sivuillemme. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti sivuillamme ja huomioit mahdolliset muutokset selosteessa.